భూపాలపల్లి వైపు
ఈ ప్రాంతం నుండి మేడారం వచ్చిన వారు తిరిగి వేళ్ళు మార్గం వేరని గమనించగలరు
పార్కింగ్ ప్రదేశం నుండి నార్లాపూర్, బయ్యక్కపేట, దూదేకులపల్లి మీదుగా గొల్లబుద్దారం, చికినేపల్లి రాంపూర్, నుండి కాటారం- భూపాలపల్లి రహదారి పైన ఎడమవైపుకు తిరిగి భూపాలపల్లి చేరుకొని వచ్చు
ఈ మార్గం ద్వారా మేడారం నుండి భూపాలపల్లి కి దూరం సుమారు 55 కిలో మీటర్లు
ఆధారితం -