నర్సంపేట, మహబూబాబాద్ వైపు
ఈ ప్రాంతం నుండి మేడారం వచ్చిన వారు తిరిగి వేళ్ళు మార్గం వేరని గమనించగలరు.
పార్కింగ్ ప్రదేశం నుండి నార్లాపూర్, బయ్యక్కపేట, దూదేకులపల్లి మీదుగా గొల్లబుద్దారం, చికినేపల్లి రాంపూర్, నుండి కాటారం- భూపాలపల్లి రహదారి పైన ఎడమవైపుకు తిరిగి భూపాలపల్లి, పరకాల నుండి ఎడమ వైపుకు తీసుకొని మీదుగా గూడెప్పాడ్ నుండి ఎడమ వైపుకు తీసుకొని ఆత్మకూర్, కటాక్షపూర్ మీదుగా మల్లంపల్లి నుండి కుడి వైపునకు తిరిగి బొల్లోనిపల్లి మీదుగా నర్సంపేట చేరుకొని వచ్చు.
ఈ మార్గం ద్వారా మేడారం నుండి నర్సంపేట దూరం సుమారు 143 కిలో మీటర్లు
ఆధారితం -